Pomoc przy organizacji wydarzeń w ramach akcji Pamiętaj z Nami

English version below

Kiedy: 14.04.2018 r.

Gdzie: Teren Krakowskiego Kazimierza i Podgórza

Czas trwania: 10:30-20:30

Liczba wolontariuszy: 8-10 osób

Dla kogo: zgłoszenia indywidualne, grupowe

Zadania: W zależności od dnia oraz godzin na wolontariuszy czekają różne zadania:

10.30–12.15 I Marsz Pamiętaj z Nami
Zwiedzanie wystawy plenerowej KL Płaszów i przejście z terenu obozu do pl. Bohaterów Getta; Miejsce spotkania: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3
Zadania dla 2 wolontariuszy (10.15- 10.45): rozdawanie pakietów i naklejek, przydzielania osoby z listy do przewodnika zgodnie z listą, organizacja zwiedzania wystawy planszowej (każdy przewodnik omawia 2 wcześniej wybrane plansze na terenie obozu, dodatkowo podaje wiadomości ogólne, następnie wszyscy maszerują na Plac Bohaterów Getta.
11.00–13.30 Kuchnia w czasach okupacji, warsztaty.
Zadania dla 2 wolontariuszy (10.30 – 14.00): pomoc przy organizacji, grupy dzielone na 20 os. pilnowanie porządku i współpraca z prowadzącą – Anna Maksymowicz Czas trwania 20 min (co 20 min.)/ Miejsce: pl. Bohaterów Getta
11.00–13.30 Trzy tematy warsztatów plastycznych w Strefa Dzieci i Młodzieży
Trzy tematy warsztatów plastycznych w Strefa Dzieci i Młodzieży – rezalizowane z KBF, Artystkami z Fundacji CZulent, i Komendą Policji w Krakowie
Zadania dla 2 wolontariuszy (10.30-14:00): pomoc przy organizacji warsztatów i informacji o warsztatach dla dzieci. Miejsce: pl. Bohaterów Getta, w razie niepogody – sala edukacyjna Apteki pod Orłem (pl. Bohaterów Getta 18)
12.00–13.30 Spacer edukacyjny Śladami działalności krakowskiej „Żegoty”
Miejsce spotkania: pl. Szczepański przy wystawie Ludzie „Żegoty”
Zadanie dla 1 wolontariusza (11.45-12.15): pomoc przy rozdzielaniu książek i identyfikatorów- naklejek uczestnikom/
18.15–19.30 Spacer edukacyjny Za murami krakowskiego getta.
Prowadzenie Katarzyna Kocik / Miejsce spotkania: Apteka pod Orłem, Plac Bohaterów Getta 18
Zadania dla 2 wolontariuszy (18.05- 18.45): pomoc przy rozdawaniu sprzętu tj odbiorników, naklejanie identyfikatorów uczestnikom spaceru
20.00–20.30 Koncert
Miejsce: Filmowe Schody Fabryki Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4
Zadania dla 2 wolontariuszy (19:00-20:15): pomocy przy organizacji koncertu
11.00 -20.00 Informacja w Fabryce Emalia Oskara Schindlera
zadanie dla 1 wolontariusza: udzielanie informacji w Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

O wydarzeniu: Święto oddziałów Trasy Pamięci Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, którą tworzą Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Apteka pod Orłem, Ulica Pomorska oraz Miejsce Pamięci KL Płaszów. Wydarzenie ma na celu popularyzację historii Krakowa i jego mieszkańców w latach 1939–1945 poprzez edukację historyczną, sport i partycypację.

Organizacja: Muzeum Historii Miasta Krakowa Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Jeśli chcesz pomóc jako wolontariusz przy tej akcji wypełnij formularz zgłoszeniowy, otrzymasz wówczas komplet informacji organizacyjnych!

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/41aDPf8I3cJtFCao1


ENGLISH VERSION

Help in organizing events as a part of the Remember with Us campaign

When: 14.04.2018
Where: The area of Krakow’s Kazimierz and Podgórze
Duration: 10:30-20:30
Number of volunteers: 8-10 people
For whom: Individual and group applications,
Duties: Depending on date and hour. There are various tasks waiting for volunteers:

10:30-12:15 the 1st Remember with Us march
Visiting the exterior exhibition of KL Płaszów and going through from concentration camp to sq.
Ghetto Heroes; Meeting place: Szary Dom, st. Jerozolimska 3
Tasks for 2 volunteers (10.15- 10.45): handing packages and stickers out, assigning a participants
to a guide according to the list, organization of visiting a board exhibition (each guide talk 2
previously selected boards in the camp out, additionally, providing general information,
afterwards everyone is marching on Ghetto Heroes Square.
11:00-13:30 Cuisine during the occupation, workshops.
Tasks for 2 volunteers (10.30- 14.00): help with organization, groups divided into 20 people
supervising the order and cooperation with the host – Anna Maksymowicz. Duration: 20 min
(every 20 min.) / Place: sq. Ghetto Heroes
11:00-13:30 Three themes of art workshops in the Children and Youth Zone
Three themes of art workshops in the Children and Youth Zone – realized with KBF, Artists from the
Czulent Foundation, and the Police Headquarters in Krakow
Tasks for 2 volunteers (10.30- 14.00): help with organization and spreading information about
workshops for children. Place: sq. Ghetto Heroes, in case of bad weather – educational room
in Apteka pod Orłem (sq. Ghetto Heroes 18)
12:00-13:30 Educational walk - In the footsteps of Krakow's Żegota
Meeting place: sq. Szczepański at the exhibition „Żegota People”
Tasks for 1 volunteer (11.45- 12.15): help with separating books and identifiers-stickers to
participants
18:15-19:30 Educational walk Behind the walls of the Krakow ghetto.
Hosting: Katarzyna Kocik
Meeting place: Apteka pod Orłem sq. Ghetto Heroes 18
Tasks for 2 volunteers (18.05- 18.45): help with handing equipment i.e. receiver and identifier-
stickers out to participants
20:00-20:30 Concert
Place: Film Schindler’s Enamel Factory steps st. Lipowa 4
Tasks for 2 volunteers (19.00- 20.15): help in organizing the concert
11:00-20:00 Information in Oskar Schindler's Enamel Factory
Tasks for 1 volunteer: providing information in Oskar Schindler’s Enamel Factory, ul. Lipowa 4

About event: Celebration of the Memorial Route of the Historical Museum of the City of Krakow,
created by Oskar Schindler’s Enamel Factory, Apteka pod Orłem, Pomeranian Street and the KL
Płaszów Memorial Site. The event aims to popularize the history of Krakow and its inhabitants in the
years 1939-1945 through historical education, sport and participation.

About Organization: Museum of the History of the City of Krakow Oskar Schindler’s Enamel Factory
Department.

If you want to help us as a volunteer during this event, please fill in the application form. Then you
will receive a full set of organizational information!

Application form: https://goo.gl/forms/41aDPf8I3cJtFCao1