Prace remontowe na rzecz placówki przy ul. Źródlanej

English version below

Kiedy: 14.04.2018 r. 

Gdzie: Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza na ul. Źródlanej

Czas trwania: 1 dzień (godziny do ustalenia) 

Liczba wolontariuszy: 2-4 osoby

Dla kogo: zgłoszenia indywidualne – szukamy osób z doświadczeniem w pracach remontowych

Zadania dla wolontariuszy:
– wsparcie w pracach remontowych na terenie placówki (szpachlowanie, malowanie, montaż blatu kuchennego)
– Na zakończenie pracowitego dnia chętnie zorganizujemy (przy sprzyjającej pogodzie) grilla i poczęstunek w naszym ogrodzie.

O Organizacji: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego ma za zadanie zapewnienie dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców, wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych, religijnych i bytowych. Przebywające w placówce dzieci mają zapewniony dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz – w miarę potrzeb – działania terapeutyczne, wyrównawcze i kompensacyjne. Placówka ponadto umożliwia kontakt dzieci z rodzicami – w sytuacji gdy kontakt ten nie jest zakazany przez SądPlacówka podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub – w sytuacji gdy powrót ten nie jest możliwy – zapewnienie opieki w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej. Ponadto poprzez program realizowany w placówce, dzieci są przygotowywane do samodzielnego funkcjonowania w życiu po opuszczeniu placówki.

Jeśli chcesz pomóc jako wolontariusz przy tej akcji wypełnij formularz zgłoszeniowy, otrzymasz wówczas komplet informacji organizacyjnych!

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/tWSGPDFmZuzLdm193


English version

About center:
Daily Socializing Care Center’s main goal is to provide necessary development, educational, health, emotional, social, religion and material care for childer who partially or completely lost care or custody of their parents. Children under the care of the Center have access to the education appropriate for their age and development capabilities as well as to therapeutical and compensational activities. The Center also allows contact between childer and parents in case it is not disallowed legally. The Center takes actions in order to return children to their family or when the return is not possible, to provide care in a foster family or adoption. Moreover, through the program realized in The Center, children are prepared for independent life after leaving The Center.

Duties:

  • Renovation work in the Center

Needs:

People with time and experience for carrying out renovation works

About volunteers:

  • People with experience in renovations required
  • At least 2 counselors and 6 childler are involved

Time of action: 14 April 2018

Time: 1 day

Application form: https://goo.gl/forms/tWSGPDFmZuzLdm193